Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30 • środa 7:30-17:00 • piątek 7:30-14:00
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
25.05.2018 •

BARDZO WAŻNE (dotyczy RODO)

Monitoring wizyjny

 

UWAGA MONITORING WIZYJNY !

Informujemy, że na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 12 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.

Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

Wchodząc na teren obiektu Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika  wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
(art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż:

1)      Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 im. M. Kopernika z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Wrocławskiej 12

2)      Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody

3)      Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą osoby zatrudnione w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z zasadami bezpieczeństwa  na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika.

4)      Pani/Pan dane osobowe powierzone zostaną firmie  administrującej monitoringiem.

5)      Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji   tj. 90 dni.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

9)      Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie podania danych osobowych, wejście na teren Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika nie będzie możliwe.

10)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika

11)   W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika za pośrednictwem poczty e-mail: specrodo@wp.pl

Klauzula informacyjma

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12,       55-300 Środa  Śląska;

2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
e-mail
specrodo@wp.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora.

3)    celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4)    dane udostępnione przez Panią/Pana będą/nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5)    administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji;

7)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9)    dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

« powrót
  • Plan lekcji
  • Zastępstwa
  • Bądź na bieżąco
  • Chwalimy się

Newsletter