Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
29.03.2021 •

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu internetowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://pzsp1.powiat-sredzki.pl/.
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Banery, zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp, nie posiadają szczegółowych opisów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r.
 • Wideo, obrazy i animacje zawierające treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań lub nie zostały wytworzone przez Szkołę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Słota.
 • E-mail: pzsp1@powiat-sredzki.pl
 • Telefon: 728 584 936

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej
 • Adres: Środa Śląska ul. Wrocławska 12
  55-300 Środa Śląska
 • E-mail: pzsp1@powiat-sredzki.pl
 • Telefon: 71 317 32 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej składa się z 3 budynków:

 1. Hala sportowa przy ul. Wrocławskiej 12: budynek parterowy, zapewniony jest dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się portiernia. W razie konieczności zapewniona jest pomoc pracownika obsługi.
 2. Główny budynek A przy ul. Wrocławskiej 12: obiekt ma 4 kondygnacje plus poziom -1. Na parterze jest Sekretariat i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dla uczniów i pracowników dostępne są wszystkie 3 wejścia. Dla rodziców, opiekunów prawnych, interesantów, kurierów, dostawców udostępnione jest pierwsze Wejście boczne od ul. Przyszkolnej.
 • Pierwsze wejście boczne od ul. Przyszkolnej. Przy drzwiach po lewej stronie znajduje się kamera cctv, po prawej stronie znajduje się włącznik uruchamiający domofon. Z jego pomocą można wezwać i otrzymać niezbędną pomoc. Po wejściu do budynku, z korytarza do pomieszczeń na poziomie -1 prowadzi 6 stopni schodowych. Do pomieszczeń na parterze prowadzą schody.
 • Drugie wejście boczne od podwórka w sąsiedztwie budynku szkolnego B przy ul. Wrocławskiej 10. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się czytnik kart dostępu. Po wejściu do budynku, od wewnątrz przy drzwiach należy pokonać próg wejściowy, po czym dostępny jest korytarz na poziomie -1. Korytarz prowadzi do sal lekcyjnych, w tym do sali dostosowanej do potrzeb edukacyjnych uczniów ze szczególnymi potrzebami. Wejście na parter odbywa się schodami: należy pokonać 6 stopni schodowych, kierując się na korytarz przy pierwszym wejściu bocznym od ul. Przyszkolnej, następnie schodami w górę do pomieszczeń na parterze.
 • Wejście główne jest usytuowane od ul. Wrocławskiej 12. Przy drzwiach po prawej stronie znajduje się kamera cctv, po lewej stronie czytnik kart dostępu. Po wejściu do budynku 4 stopnie schodowe prowadzą na parter. Przy stopniach schodowych nie ma poręczy przytwierdzonej do ściany. Do pomieszczeń na pozostałych piętrach oraz do pomieszczeń na poziomie -1 prowadzą schody.
 1. Budynek B przy ul. Wrocławskiej 10: obiekt ma 3 kondygnacje plus poziom -1. Na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.Do budynku prowadzą 2 wejścia. Dla uczniów, pracowników, rodziców i opiekunów prawnych dostępne jest Wejście boczne od podwórka w sąsiedztwie głównego budynku szkolnego A przy ul. Wrocławskiej 12. Dla osób korzystających z Biblioteki pedagogicznej dostępne jest Wejście główne od strony ul. Wrocławskiej 10.
 • Wejście boczne od podwórka w sąsiedztwie głównego budynku szkolnego A przy ul. Wrocławskiej 12. Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie znajduje się czytnik kart dostępu. Przy wejściu jest stopień schodowy. Po wejściu do budynku na poziomie parteru dostępna jest weranda i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się stanowisko dla pracownika obsługi, który w razie konieczności udzieli pomocy. Do pomieszczeń na poziomie -1 prowadzi 7 stopni schodowych. Do pomieszczeń na pozostałych piętrach (od strony południowej budynku) prowadzą schody. Korytarzem werandy po pokonaniu 3 stopni schodowych dostępna jest Biblioteka pedagogiczna i pozostałe udostępniane pomieszczenia. Do pomieszczeń (od strony północnej budynku) na pozostałych piętrach prowadzą schody.
 • Przy wejściu głównym od strony ul. Wrocławskiej 10 znajdują się 2 stopnie schodowe. Po wejściu do budynku na parterze jest dostępny korytarz oraz część udostępnianych pomieszczeń, w tym Biblioteka pedagogiczna. Do pozostałych pomieszczeń na parterze, w tym toalety dla niepełnosprawnych istnieje dostęp po pokonaniu 3 stopni schodowych.

W budynkach szkolnych należących do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 nie ma platform i wind. Wszystkie schody są bez podjazdu.

Przy głównym budynku szkolnym A znajduje się od strony bocznego wejścia przy ul. Przyszkolnej parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, oznakowane znakiem pionowym D18+T29.

Na terenie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Poszczególne pomieszczenia na drzwiach oznakowane są tabliczkami informacyjnymi. Oznakowane są drogi ewakuacyjne. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Do budynków szkolnych należących do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 3. wnioskować o udostępnienie informacji niedostępnej w innej alternatywnej formie

Zgłoszenie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej niedostępnej informacji

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: pzsp1@powiat-sredzki.pl  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej będzie sukcesywnie udoskonalać stronę i dążyć do osiągnięcia pełnej dostępności.

Załączniki

 • Chwalimy się
 • Projekty unijne
 • Facebook

Newsletter