Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
15.01.2021 •
MP •

UWAGA! ZMIANY W ZASADACH MATURALNYCH

 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021

Skrót najważniejszych informacji

 

1.Uczniowie i absolwenci, którzy złożyli deklarację maturalną do 22 grudnia 2020r.nie muszą składać nowych deklaracji.

2.Absolwenci, którzy składają deklarację po 1 stycznia wypełniają nowe druki.1.

3. W roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej.

4..Absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego lub jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego.

5. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wniosek, o którym mowa, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r.(Załącznik 31)

6. Absolwent, który był zobowiązany do wniesienia opłaty egzaminacyjnej za egzamin ustny i nie będzie do niego przystępował, nie wnosi opłaty egzaminacyjnej.

7. W roku 2021 uczeń/absolwent ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Jeśli zdający, który złożył już deklarację, nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić.

 

8. Zmiany w deklaracji uczeń/absolwent może dokonać do 8 lutego.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Zal1a.pdf

« powrót
  • Chwalimy się
  • Projekty unijne
  • Facebook

Newsletter